Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kayıt İşlemleri › Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1-Diploma (veya çıkış) örneği (Noter Onaylı yada Fakülte Sekreterliği Onaylı)         ***Yurt dışı üniversite mezunları noter onaylı denklik belgesi ve ………..Ü’den onaylı yazı getirecekler.

Not:  *Diploma veya çıkışında kayıt tarihi bulunmayan adayların mezun Olduğu fakülteden fakülteye giriş tarihini gösteren yazı getirmeleri gerekmektedir.

      *Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışın aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4 adet

4’er adet

 

2-Nüfus Kağıdı Örneği (Noter Onaylı veya Mah. Muhtarlığından fotoğraflı ve nüfus                                                                cüzdanındaki tüm bilgileri içerecek şekilde nüfus cüzdanı örneği -Son 1 aylık)

4 adet

 

4-Adli sicil belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan - Son 1 aylık, E-Devlet çıktısı kabul edilmemektedir.)

2 adet

 

5-………… İlinde Oturma Belgesi (Muhtardan - Son 1 aylık)

2adet

 

6-Sağlık Raporu (Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi tabibliklerin birinden alınacak sağlık raporu - Son 1 aylık)

2 adet

 

 

 

 

7-Yanında staj yapılacak Avukat’ın olur belgesi

*Olur verecek avukat, avukatlıkta  5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur.

*Avukat Oluru, başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir.

 

2 adet

Örnek-1

8-  Bildirim Kağıdı

2adet

Örnek-2

9-Baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş takdim yazısı (Her Avukattan 2'şer adet)

2 adet

Örnek-3

10-Stajyer Avukatlar listesi kaydolma dilekçesi

2 adet

Örnek-4

11 - Muvafakatname

2 adet

Örnek-5

12 – Taahhütname

1 adet

Örnek -6

13-Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK. Emekli Sandığı ve Bağ_Kur’ a kaydınızın bulunmadığına dair belge. 

1’er adet

 

14-Vesikalık fotoğraf (kravatlı-cübbesiz)

6 adet

 

 

 

 

15-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 adet

 

16 –Daha önce Memuriyette görev yaptı ise Bakanlıktan Sicil Özeti

1 adet

 

17- Yanında staj yapacağı avukattan alınacak Soruşturma Raporu

2 adet

Örnek-7

***Getirilen evrakların tamamı sayılarınca asıl evrak olacaktır, fotokopi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

***Başvuru Staj Kurul Sekreterliğine yapılacaktır.

 

 

 

 

 

ÖRNEK:1

TEKİRDAĞ  BAROSU  BAŞKANLIĞI’NA

                                                                   “OLUR BELGESİ”

                              

                Baronuzda staj yapmak isteyen .......................... nın ikinci dönem stajını yanımda yapmasına olur veriyorum.

                Bilgi ve takdirlerinize sunarım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tarih

Avukat Adı ve Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     İmza

 

 

ÖRNEK:2

TEKİRDAĞ  BAROSU  BAŞKANLIĞI’NA

 

 

“BİLDİRİM KAĞIDI”

 

1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel hallerin kendimde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığımı, halen avukatlık stajı   ile  bağdaşmayan   bir   işle   uğraşmadığımı   ve  avukatlık   stajına   engel  bir durumumun olmadığını beyan ederim.   

                                    Tarih

                             Adı ve Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                            İmza

 

 

ÖRNEK:3

 

TEKİRDAĞ  BAROSU  BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

 

Baromuz da avukatlık stajı yapmak isteyen............................................... yakından tanıyorum.

                Kendisini avukatlık meslek ilke ve kurallarına uyacağı kanısı ile takdim ediyorum.

                                                                                                              Tarih                                                                                                                                                              Avukat Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                         İmza

 

 

ÖRNEK:4

 

TEKİRDAĞ  BAROSU  BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

     ........................................ Üniversitesi Hukuk Fakültesini ..................... tarihinde bitirdim. Avukat Stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri ve koşulları taşıyorum.

                Baronuzda avukatlık stajı yapmak istiyorum.

                Staja başlatılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla dilerim.

 

                                                                                                                                    Tarih

                                                                                                                            Adı ve Soyadı

                                                                                                                                      İmza

 

 

Adres  :   

 

Tel:             

GSM :                                                                                                                             

Kan Grubu  : 

E-posta :  

 

 

 

ÖRNEK:5

TEKİRDAĞ  BAROSU  BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

Mahkemeler nezdindeki birinci dönem altı aylık avukatlık stajımı başarı ile tamamladıktan sonra ikinci dönem altı aylık avukatlık stajımı muvafakatını aldığım Avukat ………………………………  yanında yapacağım.

              Bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                  Tarih

                                                                                                                            Adı ve Soyadı

                                                                                                                                   İmza

   

 

ÖRNEK:6

 

TAAHHÜTNAME

 

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödeneceği ve bu kişilerin staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı olacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda; 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılmadığımı, herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmadığımı, staj başlangıcında bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup staj süresi içerisinde bu durumumun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliğine derhal yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini, stajımın kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edilebileceğini kabul ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                   Tarih

                                                                                                                            Adı ve Soyadı

                                                                                                                                      İmza

 

 

 

ÖRNEK:7

 

TEKİRDAĞ  BAROSU  BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

                   Yapmış olduğum inceleme ve soruşturmaya göre Avukatlık Stajyerliği için başvuruda bulunduğu bildirilen …………………… çevresinde, dürüst, çalışkan namuslu ve kötü alışkanlıkları olmayan bir kişi olarak tanındığı, ticaretle uğraşmadığı Avukatlık Stajına ve Avukatlık Mesleğine girmesine kanuni engeli bulunmadığı anlaşılmıştır.

                  Durumu belirten iş bu rapor sayın Baro Başkanlığı’na saygı ile sunulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tarih

                                                                                                           Tekirdağ Barosu’na Kayıtlı

Avukat Adı ve Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    İmza

© Copyright 2021 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır