Uzlaştırma Teklif Formu(Kovuşturma)

T.C.

……………….  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 

UZLAŞMA TEKLİF FORMU

(Kovuşturma)

 

A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ……………………….………… suçunun uzlaşmaya tabî olması nedeniyle aşağıda açık kimliği belirtilen kişiye bu formun (D) bölümünde yer alan uz­laş­ma­nın mahiye­ti ile uz­laş­ma­yı ka­bul ve­ya reddetme­nin hu­ku­ki so­nuç­la­rı anlatılarak uz­laş­ma tek­li­fin­de bulunulmuştur. ..../…./20…. Saat: ……..

                                                                       

Teklifte Bulunan

Uzlaştırmacının

Adı Soyadı

Sicil No

 

 

 

 

B. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN

 

1. (….) Mağdur/Katılan

2. (….) Mağdurun/Katılanın Kanunî Temsilcisi

3. ( ....) Suçtan Zarar Gören

4. (….) Suçtan Zarar Görenin Kanunî Temsilcisi

5. (….) Sanık

6. (….) Sanığın Kanunî Temsilcisi

 

C. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN KİŞİNİN

1. T.C. Kimlik No

 

2. Adı Soyadı

 

3. Baba Adı

 

4. Anne adı

 

5. Doğum Yeri ve Tarihi

 

 

6. Adres ve İletişim Bilgileri

 

 

 

D. Uz­laş­ma­nın ma­hi­ye­ti ile uz­laş­ma­yı ka­bul ve­ya red­det­me­nin hu­ku­ki sonuçları:

 1. Uzlaşma, suçtan doğan zararın kısmen veya tamamen giderilmesi, eski hâlin iadesi veya hukuka uygun maddî veya manevî diğer bir edim karşılığında ya da uzlaşmayı sağlayacak diğer bir usulle iki tarafın anlaşmasıdır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda mağdur ya da suçtan zarar görenin her türlü hukukî dava ve takip haklarının sona ermesi karşılığında sanık hakkındaki kovuşturma aşağıdaki koşullarla son bulacaktır.
 2. Uzlaştırma teklifini kabul ederek bu konuda karşı tarafla görüşme, su­çu ka­bul veya haklarından vazgeçme an­la­mı­na gel­mez. Bu durum tarafların sahip oldukları haklarda bir kayba da yol açmaz.

       c) Taraflar uzlaştırma teklifini kabul etseler dahi, görüşmeler sonucunda uzlaşmak zorunda olmayıp, uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden vazgeçebilirler. Vazgeçme, hak kaybına yol açmaz.

       ç) Uz­laş­ma tek­li­fin­de bu­lu­nul­duk­tan iti­ba­ren en geç üç gün için­de teklifi yapan uzlaştırmacıya karar bildirilmediği takdir­de, tek­li­f red­dedil­miş sa­yı­lır.

 1. Teklifin red­de­dil­me­si ya da teklifin kabul edilmesi sonrası uzlaştırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde bir daha uzlaşma yoluna başvurulamaz.
 2. Uz­laş­ma tek­li­fin­de bu­lu­nul­ma­sı ve­ya tek­li­fin ka­bul edil­me­si, kovuşturma ko­nu­su su­ça iliş­kin de­lil­le­rin top­lan­ma­sı­na ve ko­ru­ma ted­bir­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na en­gel değildir.
 3. Taraflara büro tarafından görevlendirilen bir uzlaştırmacı tarafından uzlaşma teklifinde bulunulur ve kabul edilmesi halinde taraflar bu kişi tarafından uzlaştırılır.
 4. Uz­laş­tır­ma mü­za­ke­re­le­ri sı­ra­sın­da tarafların konuyla ilgili olarak yapacakları açık­la­ma­la­r mev­cut kovuşturmada ve di­sip­lin­le il­gi­li olan­lar da da­hil ol­mak üze­re, hiç­bir so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma­da ya da da­va­da de­lil ola­rak kul­la­nı­la­ma­z.
 5. Uz­laş­tır­ma müzakereleri gizli ola­rak yü­rü­tü­lür. Uz­laş­tır­ma mü­za­ke­re­le­ri­ne sanık, mağ­dur, suç­tan za­rar gö­renler ile bu kişilerin ka­nu­nî tem­sil­cisi, mü­da­fi ve ve­kil ka­tı­la­bi­lir.
 6. Sanık, mağ­dur ve­ya suç­tan za­rar gö­re­nin ken­di­si ve­ya ka­nu­nî tem­sil­ci­sinin ya da ve­ki­li­n müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.
 7. Uz­laş­ma­nın ta­raf­la­rın öz­gür ira­de­le­ri­ne da­yan­dı­ğı­ ve edi­min hu­ku­ka uy­gun ol­du­ğu­ mahkeme tarafından be­lir­lendiği takdirde, uzlaşma ra­po­ru ve­ya bel­ge­si hüküm ifade eder.
 8. Uz­laş­ma ger­çek­leş­ti­ği ve edi­m de­f’a­ten ye­ri­ne ge­tir­ildiği takdirde, sanık  hakkında davanın düşmesine  kararı verilir. Bu husus, adlî sicile kaydedilmez.
 9. Edi­min ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­nin ile­ri ta­ri­he bı­ra­kıl­ma­sı, tak­si­de bağ­lan­ma­sı ve­ya sü­rek­li­lik arz et­me­si hâlinde; Kanunun 231 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilir. Geri bırakılma süresince dava zamanaşımı işlemez.
 10. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve­ril­dik­ten son­ra, uz­laş­ma­nın ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne getirilme­si hâ­lin­de, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine ka­rar ve­rilir.
 11. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve­ril­dik­ten son­ra, uz­laş­ma­nın ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne getirilme­me­si hâ­lin­de, mahkeme ta­ra­fın­dan, Kanunun 231 inci maddesinin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır.
 12. Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat, eski hâlin iadesi veya diğer bir tazminat davası açılamaz. Açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır.
 13. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri yargılama giderlerinden sayılır, ilgili ödenekten karşılanır. Uz­laş­ma­nın ger­çek­leş­me­si durumunda, bu üc­re­t ve gi­der­le­r Dev­let Ha­zi­ne­si üzerinde bırakılır.
 14. Uzlaştırmacı üc­re­ti ve di­ğer uz­laş­tır­ma gi­der­le­ri yargılama giderlerinden sayılır, ilgili ödenekten karşılanır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, bu ücret ve giderler Devlet Hazinesi üzerinde bırakılır.
 15. Sanığın edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaşma raporu veya belgesi 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetinde belgelerden sayılır.
 16. Sanık, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek büroya verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.
 17. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, sanığa yüklenen soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise Kanunun 231 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki ko­şul­la­rın bir­lik­te ger­çek­leş­me­si ­hâlinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir.

 

   E. Bu formun (D) bölümünde yer alan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde uzlaşmanın mahiyeti, uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarını anladım. Formun bir örneğini aldım.

        Şahsıma yapılan uzlaşma teklifini;              

İnceleyip üç gün içinde beyanda bulunmak istiyorum.

 …./…./20…  Saat: …….  İmza

Kabul ediyorum.

 …./…./20…  Saat: …….  İmza

Kabul etmiyorum.

 …./…./20…  Saat: …….  İmza

         

 

© Copyright 2022 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır