Uzlaştırma Teklif Formu(Soruşturma)

T.C.

……………….  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 

UZLAŞMA TEKLİF FORMU

(Soruşturma)

 

 

A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ……………………….………… suçunun uzlaşmaya tabî olması nedeniyle aşağıda açık kimliği belirtilen kişiye bu formun (D) bölümünde yer alan uz­laş­ma­nın mahiye­ti ile uz­laş­ma­yı ka­bul ve­ya reddetme­nin hu­ku­ki so­nuç­la­rı anlatılarak uz­laş­ma tek­li­fin­de bulunulmuştur. ..../…./20…. Saat: ……..

                                                                       

 

Teklifte Bulunan

Uzlaştırmacının

Adı Soyadı

Sicil No

 

 

 

 

B. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN

 

1. (….) Mağdur

2. (….) Mağdurun Kanunî Temsilcisi

3. ( ....) Suçtan Zarar Gören

4. (….) Suçtan Zarar Görenin Kanunî Temsilcisi

5. (….) Şüpheli

6. (….) Şüphelinin Kanunî Temsilcisi

 

C. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN KİŞİNİN

1. T.C. Kimlik No

 

2. Adı Soyadı

 

3. Baba Adı

 

4. Anne adı

 

5. Doğum Yeri ve Tarihi

 

 

6. Adres ve İletişim Bilgileri

 

 

 

D. Uz­laş­ma­nın ma­hi­ye­ti ile uz­laş­ma­yı ka­bul ve­ya red­det­me­nin hu­ku­ki sonuçları:

  1. Uzlaşma, suçtan doğan zararın kısmen veya tamamen giderilmesi, eski hâlin iadesi veya hukuka uygun maddî veya manevî diğer bir edim karşılığında ya da uzlaşmayı sağlayacak diğer bir usulle iki tarafın anlaşmasıdır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda mağdur ya da suçtan zarar görenin her türlü hukukî dava ve takip haklarının sona ermesi karşılığında şüpheli hakkındaki suç soruşturması aşağıdaki koşullarla son bulacaktır.
  2. Uzlaştırma teklifini kabul ederek bu konuda karşı tarafla görüşme, su­çu ka­bul veya haklarından vazgeçme an­la­mı­na gel­mez. Bu durum tarafların sahip oldukları haklarda bir kayba da yol açmaz.

       c) Taraflar uzlaştırma teklifini kabul etseler dahi, görüşmeler sonucunda uzlaşmak zorunda olmayıp, uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden vazgeçebilirler. Vazgeçme, hak kaybına yol açmaz.

       ç) Uz­laş­ma tek­li­fin­de bu­lu­nul­duk­tan iti­ba­ren en geç üç gün için­de teklifi yapan uzlaştırmacıya ka­ra­r bil­dir­ilme­di­ği takdir­de, tek­li­f red­dedil­miş sa­yı­lır.

  1. Uz­laş­ma tek­li­fi­ red­de­dil­me­si­ne rağ­men taraflar, uz­laş­tık­la­rı­nı gös­te­ren bel­ge ile en geç id­di­ana­me­nin dü­zen­len­di­ği ta­ri­he ka­dar Cumhuri­yet sav­cı­sı­na baş­vu­ra­rak uz­laş­tık­la­rı­nı be­yan ede­bi­lirler.
  2. Teklifin reddedilmesi ya da teklifin kabul edilmesi sonrası uzlaştırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde bir daha uzlaşma yoluna başvurulamaz.
  3. Uz­laş­ma tek­li­fin­de bu­lu­nul­ma­sı ve­ya tek­li­fin ka­bul edil­me­si, so­ruş­tur­ma ko­nu­su su­ça iliş­kin de­lil­le­rin top­lan­ma­sı­na ve ko­ru­ma ted­bir­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na en­gel değildir.
  4. Taraflara büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından uzlaşma teklifinde bulunulur ve kabul edilmesi halinde taraflar bu kişi tarafından uzlaştırılır.

       ğ) Uz­laş­tır­ma mü­za­ke­re­le­ri sı­ra­sın­da tarafların konuyla ilgili olarak yapacakları açık­la­ma­la­r mev­cut soruştur­ma­da ve di­sip­lin­le il­gi­li olan­lar da da­hil ol­mak üze­re, hiç­bir so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma­da ya da da­va­da de­lil ola­rak kul­la­nı­la­ma­z.

       h) Uz­laş­tır­ma müzakereleri gizli ola­rak yü­rü­tü­lür. Uz­laş­tır­ma mü­za­ke­re­le­ri­ne şüpheli, mağ­dur, suç­tan za­rar gö­renler ile bu kişilerin ka­nu­nî tem­sil­cisi, mü­da­fi ve ve­kil ka­tı­la­bi­lir.

       ı) Şüp­he­li, mağ­dur ve­ya suç­tan za­rar gö­re­nin ken­di­si ve­ya ka­nu­nî tem­sil­ci­sinin ya da ve­ki­li­n müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

        i) Uz­laş­ma­nın ta­raf­la­rın öz­gür ira­de­le­ri­ne da­yan­dı­ğı­ ve edi­min hu­ku­ka uy­gun ol­du­ğu­ Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı tarafından be­lir­lendiği takdirde, uzlaşma ra­po­ru ve­ya bel­ge­si hüküm ifade eder.

        j) Uz­laş­ma ger­çek­leş­ti­ği ve edi­m de­f’a­ten ye­ri­ne ge­tir­ildiği takdirde, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı verilir. Bu husus, adlî sicile kaydedilmez.

        k) Edi­min ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­nin ile­ri ta­ri­he bı­ra­kıl­ma­sı, tak­si­de bağ­lan­ma­sı ve­ya sü­rek­li­lik arz et­me­si hâlinde; Kanunun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemez.

        l) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ve­ril­dik­ten son­ra, uz­laş­ma­nın ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne getirilme­si hâ­lin­de, kovuşturmaya yer olmadığına dair ka­rar ve­rilir.

        m) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ve­ril­dik­ten son­ra, uz­laş­ma­nın ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne getirilme­me­si hâ­lin­de, Cumhuriyet başsavcılığı ta­ra­fın­dan, Kanunun 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar aranmaksızın kamu davası açılır.

        n) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat, eski hâlin iadesi veya diğer bir tazminat davası açılamaz. Açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır.

        o) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri yargılama giderlerinden sayılır, ilgili ödenekten karşılanır. Uz­laş­ma­nın ger­çek­leş­me­si durumunda, bu üc­re­t ve gi­der­le­r Dev­let Ha­zi­ne­si üzerinde bırakılır.

        ö) Uzlaşmanın gerçekleşmemesi hâlinde uz­laş­tır­ma­cı üc­re­ti ve di­ğer uz­laş­tır­ma gi­der­le­ri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

        p) Şüphelinin edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaşma raporu veya belgesi 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetinde belgelerden sayılır.

        r) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.

       s) Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren uzlaşmaya tabi suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, Kanunun 171 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ko­şul­la­rın bir­lik­te ger­çek­leş­me­si ­hâlinde kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

 

   E. Bu formun (D) bölümünde yer alan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde uzlaşmanın mahiyeti, uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarını anladım. Formun bir örneğini aldım.

        Şahsıma yapılan uzlaşma teklifini;              

İnceleyip üç gün içinde beyanda bulunmak istiyorum.

 …./…./20…  Saat: …….  İmza

Kabul ediyorum.

 …./…./20…  Saat: …….  İmza

Kabul etmiyorum.

 …./…./20…  Saat: …….  İmza

         

 

© Copyright 2022 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır