Yeni Mevzuat

Yeni Mevzuat

 

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi Şûrası Yönetmeliği
6321 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6318 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6335 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 416)
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ
Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik
Anayasa Mahkemesinin E: 2011/116, K: 2012/39 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin E: 2011/110, K: 2012/79 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin E: 2011/6, K: 2012/16 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin E: 2011/37, K: 2012/69 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin E: 2011/74, K: 2012/15 Sayılı Kararı
2012/3327 Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6338 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun
6354 Sağlık Bakanlığıve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6353 BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)
Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hollanda Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik
Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (No: 2012/2)
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
İşveren Uygulama Tebliği
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği
Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği
2012/3571 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 4919 Sayılı Kararı
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
6353 Sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
2012/3327 Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Turist Rehberliği Meslek Kanunu
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Bakanlar Kurulu Kararı 2012/3240
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/2)
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Anayasa Mahkemesinin E: 2010/80, K: 2011/178 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin E: 2010/79, K: 2012/9 Sayılı Kararı
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danıştay Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:6)
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2012/3074 Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21.02.2001 günlü 4630 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile değiştirilen Ek 2. maddesinin son fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 2010/73 E. 2011/176 K. ve 29.12.2011 tarihli kararıyla Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verilmiştir ve iptal edilmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesinin 7. fıkrasının, Anayasa Mahkemesi'nin 2010/115 E. 2011/154 K. ve 17.11.2011 tarihli kararıyla Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
21.06.1934 günlü, 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 4. Maddesinin ikinci  fıkrası iptal edilmiştir.
6278 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Anayasa Mahkemesi'nin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'nun 1. maddesi ile ilgili kararı
Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
Anayasa Mahkemesi'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi ile ilgili kararı
Anayasa Mahkemesi'nin Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi ile ilgili kararı
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

© Copyright 2022 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır